Хигиена за хранително-вкусова промишленост Decide ALD-H 7кг

5 от 5 / 2 гласа
(1 Мнения)
В момента този продукт се наблюдава от 1 потребителя.

Любими

Доказано качество

  Бърза доставка

  Високо Качество

   Гарантиран произход


58.00 лв.

DECIDE ALD-H се използва за почистване на пастьоризатори на мляко и сливки в самопочистващи сепаратори в концентрации 1.5-2.5% и температура 70-85°С.

За измиване на емкости и тръбопроводи от висококачествена стомана или изкуствени материали в млечната промишленост и производството на напитки препаратът се използва в концентрации 0.5-1.5% при температура 70-85°С.

Киселинният етап на почистката се осъществява с помощта на препарата DECIDE ACD CIP. За машинно измиване  на касети в месодобива и преработката се препаръчвет концентрации от 1.5-5.5% при температура 45-65°С.
Препартът е особенно подходящ за почистване на силно замърсени промишлени фритюрници, грилове и атмуси.

НАЧИН НА УПОТРЕБА

DECIDE ALD-H се използва за почистване на пастьоризатори на мляко и сливки в самопочистващи сепаратори в концентрации 1.5-2.5% и температура 70-85°С.

За измиване на емкости и тръбопроводи от висококачествена стомана или изкуствени материали в млечната промишленост и производството на напитки препаратът се използва в концентрации 0.5-1.5% при температура 70-85°С.

Киселинният етап на почистката се осъществява с помощта на препарата DECIDE ACD CIP. За машинно измиване  на касети в месодобива и преработката се препаръчвет концентрации от 1.5-5.5% при температура 45-65°С.
Препартът е особенно подходящ за почистване на силно замърсени промишлени фритюрници, грилове и атмуси.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ОПАСНОСТ

EUH031 При контакт с киселини се отделя токсичен газ
H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите

ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

P405 Да се съхранява под ключ
P102P305+P351+P338 Да се съхранява извън обсега на деца При контакт с очите: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице
P314 При неразположение потърсете медицинска помощ.
P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в специален съд
P273 Да се избягва изпускане в околнатасреда

СРОК НА ГОДНОСТ

3 години. Съхранявайте в оригинални опаковки на сухо мястобез пряка слънчева светлина.

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА

Росен Димитров

  
27.07.2021

Ползваме го редовно в мандрата, в която работя, страхотни резултати!


Оставете вашето мнение


Невалидно

Невалиден