PaChico DZF-INS 5000ml Дезинфекция и почистване на инструменти и апаратура в здравни заведения

4.33 от 5 / 3 гласа
(1 Мнения)
В момента този продукт се наблюдава от 1 потребителя.

Любими

Доказано качество

  Бърза доставка

  Високо Качество

   Гарантиран произход


79.50 лв.

PaChico DZF-INS e дезинфектант за медицински инструменти, лабораторна стъклария, анестезиологична апаратура, ендоскопи-твърди и гъвкави.

НАЧИН НА УПОТРЕБА

чрез потапяне – бактерициден и фунгициден спектър на действие:
– концентрация 0,25% – 120 мин. експозиция
– концентрация 0,5% – 30 мин. експозиция
– концентрация 4,0% – 15 мин. експозиция
чрез потапяне – туберкулоциден, спорициден спектър на действие:
– концентрация 10,0% – 240 мин. експозиция

Произведено в България.

5000мл

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ

H302 Вреден при поглъщане
H315 Предизвиква дразнене на кожата
Н317 Може да предизвика алергична ракция на кожата
Н318 Предизвиква сериозни увреждания на очите
Н319 предизвиква сериозно дразнене на очите
Н332 Вреден при вдишване
Н335 Може да предизвика дразнене на дихателните пътища

ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Р102 Да се съхранява извън обсега на деца
Р233 Съдът да се съхранява плътно затворен
Р403 Да се съхранява на добре проветриво място
Р210 Да се пази от топлина/искри/открит пламък/нагорещени повърхности. Тютюнопушенето забранено.
P262 Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото
P305 + P351 + P313 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода, в продължение на няколко минути. Потърсете медицинска помощ.

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА

СРОК НА ГОДНОСТ

3 години. Съхранявайте в оригиналната опаковка, на сухо място

САМО ЗА ПРОМИШЛЕНА И/ИЛИ ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА

Ивелина

  
16.04.2021

Изумена съм от PaChico DZF-INS 5000ml Дезинфекция и почистване на инструменти и апаратура в здравни заведения, много качествен продукт и с всички необходими документи.


Оставете вашето мнение


Невалидно

Невалиден