Широкоспектърен безалдехиден препарат за дезинфекция на повърхности PaChico DZF-ULTRA 1000ml

4.83 от 5 / 6 гласа
(1 Мнения)
В момента този продукт се наблюдава от 1 потребителя.

Любими

Доказано качество

  Бърза доставка

  Високо Качество

   Гарантиран произход


12.80 лв.

Биоцидът е с бактерицидно (вкл.туберкулоцидно), фунгицидно (C.albicans.A.niger) и ограничено вирусоцидно (вируси с обвивка) действие, като областта на приложение включва дезинфекция и почистване на повърхности (апарати, подове, предмети, прибори и твърди мебели) включително предмети за обслужване на пациенти,санитарно оборудване (мивки, вани, тоалетни чинии, вкл.химически тоалетни, изтривалки) в лечебни заведения, в обекти за производство и търговия с храни, обекти с обществено предназначение,фармацевтична и козметична промишленост, домове за социални услуги, училища, транспортни средства.

НАЧИН НА УПОТРЕБА

чрез забърсване – разходна норма 100мл/м2;
чрез напръскване – разходна норма 300мл/м2;
чрез нанасяне на работен разтвор с водоразпръскваща машина – разходна норма 150мл/м2

Концентрация на работния разтвор и време на действие:

0,25% за 60 минути – бактерицидно вкл. туберкулоцидно и фунгицидно;
0,5% за 30 минути или 1% за 15 минути – бактерицидно вкл. туберкулоцидно и фунгицидно;

1000мл

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ

H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите
H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект

ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

P261 Избягвайте вдишване на изпраенията
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P280 Използвайте предпазни ръкавици/ предпазни очила/ предпазно облекло/ предпазна маска за лице
P363 Изперете замърсеното облекло преди повторна употреба
P301 + P330 + P331 + P310 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар
P303 + P361 + P353 + P310 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА ИЛИ КОСАТА: незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода/ вземете душ. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар
P304 + P340 ПРИ ВДИШВАНЕ: извадете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция улесняваща дишането
P305 + P351 + P338 +Р310 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода, в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако имате такива и до колкото това е възможно. Продължавайте да промивате. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар
P501 Съдържанието/ съдът да се изхвърли в съответствие с нормативната уредба

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА

СРОК НА ГОДНОСТ

3 години. Съхранявайте в оригиналната опаковка, на сухо място

САМО ЗА ПРОМИШЛЕНА И/ИЛИ ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА

Полина

  
19.08.2021

Поръчахме PaChico DZF-ULTRA за болницата, в която работя и пристигна с всички документи и разрешителни, което е много важно. Благодарим ви.


Оставете вашето мнение


Невалидно

Невалиден