Хигиена за хранително-вкусова промишленост Decide ACD CIP 5кг

5 от 5 / 2 гласа
Добави мнение
В момента този продукт се наблюдава от 1 потребителя.

Любими

Доказано качество

  Бърза доставка

  Високо Качество

   Гарантиран произход


48.00 лв.

Препарат, който се прилага като разтвор с концентрация от :
за почистване на системи и конвектомати в ХВП от 0,5% до 1,5% при температура 40 – 80°С
за почистване на резервоари в ХВП от 1% до 2,5% при температура 40 – 95°С
Препаратът е подходащ за киселинен етап на очистка след работа с DECIDE ALD CIP

НАЧИН НА УПОТРЕБА

В зависимост от замърсяванията препаратът се прилага като разтвор с концентрация от :
– за почистване на системи и конвектомати в ХВП от 0,5% до 1,5% при температура 40 – 80°С
– за почистване на резервоари в ХВП от 1% до 2,5% при температура 40 – 95°С
Препаратът е подходащ за киселинен етап на очистка след работа с DECIDE ALD CIP

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ

H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите

ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

P405 Да се съхранява под ключ
P102 Да се съхранява извън обсега на деца
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути.
Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице
P314 При неразположение потърсете медицинска помощ.
P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с нормативната уредба
P273 Да се избягва изпускане в околната

СРОК НА ГОДНОСТ

3 години. Съхранявайте в оригинални опаковки на сухо място

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА

 

Оставете вашето мнение


Невалидно

Невалиден