Професионален киселинен почистващ препарат Rapid Reiniger 5000мл

4.4 от 5 / 5 гласа
(2 Мнения)
В момента този продукт се наблюдава от 1 потребителя.

Любими

Доказано качество

  Бърза доставка

  Високо Качество

   Гарантиран произход


32.00 лв.

RAPID REINIGER е мощен киселинен препарат за отстраняване на мръсотия, ръжда, варовиковик и отлагания от урина в бани и тоалетни, фасади и плувни басейни. Разгражда остатъци от цимент и бетон. Не оставя бели варовикови петна.

 УПОТРЕБА: За почистване на фаянс, теракотени покрития, вани, санитарни съоръжения и плувни басейни разреждане 1:10 до 1:30 (3-10%). Тоалетни, писоари и бидета: Нанася се неразреден и се изплаква обилно с вода. Ако е необходимо процеса се повтаря.п
Почистване след строителни дейности, почистване на бетонни и каменни фасади: Разреждане 1:10 до 1:20 (5-10%), фугите предварително се напояват с вода. Не е подходящ за киселинно чувствителни естествени покрития, напр. мрамор.


ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ:H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:P260 Не вдишвайте аерозоли.
P301+P330+P331 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане.
P303+P361+P353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода или вземете душ.
P304+P340 ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ, на лекар.
СРОК НА ГОДНОСТ:3 години. Съхранявайте в оригинални опаковки, далече от оксидиращи вещества и алкали.
 

Милена

  
01.11.2021

Отличен препарат за почистване на бани и тоалетни! Препоръчвам!


Николай

  
16.08.2021

За първи път пробвах Rapid Reiniger за почистване в хотела, в който работя и след като видях колко добри резултати има си го поръчах за вкъщи и останах доволен.


Оставете вашето мнение


Невалидно

Невалиден