-23%

Почистване и дезинфекция на ръце и кожа AHD 5000 мл Pachico

5 от 5 / 5 гласа
(1 Мнения)
В момента този продукт се наблюдава от 1 потребителя.

Любими

Доказано качество

  Бърза доставка

  Високо Качество

   Гарантиран произход


56.00 лв. 72.00 лв. Спестявате 16 лв.

Лесно почистване и дезинфекция на ръце и кожа

Биоцид с бактерицидно вкл. туберкулоцидно, вирусоцидно (HBV/HIV, Herpes simplex тип 1 и 2, Rota virus), фунгоцидно действие, като областите на приложение са:

  • хигиена и дезинфекция на ръце
  • хирургична дезинфекция на ръце
  • дезинфекция на кожа преди медицински манипулации 

5000ml

ПРИЛОЖЕНИЕ

Биоцидът е с бактерицидно вкл. туберкулоцидно, вирусоцидно (HBV/HIV, Herpes simplex тип 1 и 2, Rota virus), фунгоцидно действие, като областите на приложение са:

хигиена и дезинфекция на ръце
хирургична дезинфекция на ръце
дезинфекция на кожа преди медицински манипулации

ДОЗИРОВКА И ЕКСПОЗИЦИЯ

Хигиенна дезинфекция на ръце

бактерицидно и фунгицидно действие – 3мл. – 30сек.
туберкулоцидно действие – 2х3мл. – 60 сек.

Хирургична дезинфекция на ръце

бактерицидно,вкл.туберкулоцидно, фунгицидно и вирусоцидно действие – 2х3мл. – 2х2,5мин.
тип 1 и 2, Herpes simplexRota virus – обливане до изсъхване – 1,5мин.
профилактика на HBV/HIV – 3х3мл – 3х1мин
при риск от HBV/HIV – 3х3мл – 5мин(2+2+1)

НАЧИН НА УПОТРЕБА

Втриване в кожата на ръцете от биоцида, който е готов за употреба. Дезинфекция на кожа преди медицински манипулации – чрез обтриване на кожата с тампон, обилно напоен с биоцида до изсъхване при експозиционно време 1 минута (бактериоцидно и фунгоцидно действие)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ

Н225 Силно запалими течности и пари
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите
Н336 Може да предизвика сънливост и световъртеж

ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

P210 Да се пази от топлина/искри/, открит пламък, нагорещени повърхности. Тютюнопушенето забранено
P260 Не вдишвайте изпарения/аерозоли
Р280 Използвайте предпазни ръкавици, предпазно облекло, предпазни очила ,предпазна маска
Р305+Р351+Р338+Р310 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ:Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар
Р403+Р235 Да се съхранява на добре проветриво място. Съдът да се съхранява плътно затворен
Р501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с нормативната уредба

ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

3 години. Съхранявайте в оригинални опаковки на сухо място. Прочетете внимателно листовката преди употреба.

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА

Мариета

  
23.08.2021

Mного се радвам, че успях да хвана намалението на AHD 5000 мл Pachico, защото съм си го поръчвала и друг път и аз и моето семейство останахме доволни.


Оставете вашето мнение


Невалидно

Невалиден