-23%

Почистване и дезинфекция на ръце и кожа AHD 5000 мл Pachico

4.64 от 5 / 11 гласа
(3 Мнения)
В момента този продукт се наблюдава от 1 потребителя.

Любими

Доказано качество

  Бърза доставка

  Високо Качество

   Гарантиран произход


56.00 лв. 72.00 лв. Спестявате 16 лв.

Лесно почистване и дезинфекция на ръце и кожа

Биоцид с бактерицидно вкл. туберкулоцидно, вирусоцидно (HBV/HIV, Herpes simplex тип 1 и 2, Rota virus), фунгоцидно действие, като областите на приложение са:

  • хигиена и дезинфекция на ръце
  • хирургична дезинфекция на ръце
  • дезинфекция на кожа преди медицински манипулации 

5000ml

ПРИЛОЖЕНИЕ

Биоцидът е с бактерицидно вкл. туберкулоцидно, вирусоцидно (HBV/HIV, Herpes simplex тип 1 и 2, Rota virus), фунгоцидно действие, като областите на приложение са:

хигиена и дезинфекция на ръце
хирургична дезинфекция на ръце
дезинфекция на кожа преди медицински манипулации

ДОЗИРОВКА И ЕКСПОЗИЦИЯ

Хигиенна дезинфекция на ръце

бактерицидно и фунгицидно действие – 3мл. – 30сек.
туберкулоцидно действие – 2х3мл. – 60 сек.

Хирургична дезинфекция на ръце

бактерицидно,вкл.туберкулоцидно, фунгицидно и вирусоцидно действие – 2х3мл. – 2х2,5мин.
тип 1 и 2, Herpes simplexRota virus – обливане до изсъхване – 1,5мин.
профилактика на HBV/HIV – 3х3мл – 3х1мин
при риск от HBV/HIV – 3х3мл – 5мин(2+2+1)

НАЧИН НА УПОТРЕБА

Втриване в кожата на ръцете от биоцида, който е готов за употреба. Дезинфекция на кожа преди медицински манипулации – чрез обтриване на кожата с тампон, обилно напоен с биоцида до изсъхване при експозиционно време 1 минута (бактериоцидно и фунгоцидно действие)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ

Н225 Силно запалими течности и пари
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите
Н336 Може да предизвика сънливост и световъртеж

ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

P210 Да се пази от топлина/искри/, открит пламък, нагорещени повърхности. Тютюнопушенето забранено
P260 Не вдишвайте изпарения/аерозоли
Р280 Използвайте предпазни ръкавици, предпазно облекло, предпазни очила ,предпазна маска
Р305+Р351+Р338+Р310 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ:Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар
Р403+Р235 Да се съхранява на добре проветриво място. Съдът да се съхранява плътно затворен
Р501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с нормативната уредба

ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

3 години. Съхранявайте в оригинални опаковки на сухо място. Прочетете внимателно листовката преди употреба.

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА

Антоанет Петрова

  
27.08.2021

За пореден път ще си поръчам Pachico AHD, много съм доволна от него и този път ще се възплзвам от промоцията!


hosupplies.bg

  
13.01.2021

Да! Биоцида притежава бактерицидно вкл. туберкулоцидно, вирусоцидно действие Освен широкото приложение продукта е подходящи при Хирургична дезинфекция на ръце и Дезинфекция на кожата преди медицински манипулации. Прочетете описанието внимателно. Ако се нуждаете от допълнителна консултация, моля свържете се с нашия екип.


Penchev

  
13.01.2021

Медицински дезинфектанти за ръце и кожа ?


Оставете вашето мнение


Невалидно

Невалиден