Почистване и дезинфекция на повърхности DZF ALD 5000мл

4.71 от 5 / 7 гласа
Добави мнение
В момента този продукт се наблюдава от 1 потребителя.

Любими

Доказано качество

  Бърза доставка

  Високо Качество

   Гарантиран произход


80.00 лв.

DZF ALD e професионален почистващ и дезинфекциращ препарат за хотели и лечебни заведения с водоустойчиви повърхности. 

Биоцидът е с бактерицидно и фунгицидно действие и миещ ефект, като областта на
приложение е почистване и дезинфекция на водоустойчиви повърхности в лечебни заведения и хотели.

Преди третиране повърхностите се почистват от органични замърсявания.Разходна норма – 150мл/м2 работен разтвор. След изтичане времето на въздействие, повърхностите се изплакват с питейна вода.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Биоцидът е с бактерицидно и фунгицидно действие и миещ ефект, като областта на
приложение е почистване и дезинфекция на водоустойчиви повърхности в лечебни заведения и хотели.

Преди третиране повърхностите се почистват от органични замърсявания.Разходна норма – 150мл/м2 работен разтвор. След изтичане времето на въздействие, повърхностите се изплакват с питейна вода.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Състав:  Глутаралдехид 8.00 g / l00 g,
Четвъртични амониеви съединения, бензил С12-16 алкилдиметил, хлориди 2.70 g / l00 g Глиосал 12.00 g / l00 g

Предупреждения за опасност:
Н314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно уврежда очите
H317 Може да причини алергична кожна реакция
Н334 Може да причини алергични или астматични симптоми или затруднения в дишането при вдишване
H341 Предполага се, че причинява генетични дефекти
Н410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект

Препоръки за безопасност:
P202 Не използвайте, преди да сти прочели и разбрали всички предпазни мерки за безопастност
P261 Избягвайте вдишване на изпаренията
P280 Използвайте предпазни ръкавици, предпазно облекло, предпазни очила, предпазна маска за лице
Р363 Изперете замърсеното облекло преди повторна употреба
Р301+Р330+Р331+Р310 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
Р303+Р361+Р353+Р310 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА или косатанезабавно свалете цялото замърсено облекло.() Облейте кожата с вода/вземете душ. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
Р305+Р351+Р338+Р310 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
Р304+Р340 ПРИ ВДИШВАНЕ:Извадете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.
Р308+Р313 ПРИ явна или предполагаема експозиция: Потърсете медицински съвет/помощ
Р501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с нормативната уредба.

Транспорт: Да се транспортира в закрити транспортни средства, отделно от храни,
напитки и химикали.

Съхранение: Да се съхранява в оригинални опаковки, в хладно, сухо и добре вентилирано помещение на стайна температура, далече от храни, напитки. Да се пази далече от достъпа на деца.

Срок на годност: 3 години.

Оставете вашето мнение


Невалидно

Невалиден