Обезмаслители на повърхности Decide ALD Plus 10 кг

5 от 5 / 1 гласа
(1 Мнения)
В момента този продукт се наблюдава от 1 потребителя.

Любими

Доказано качество

  Бърза доставка

  Високо Качество

   Гарантиран произход


72.00 лв.

Универсален, професионален почистващ препарат за различни видове теракот, мрамор, гранитогрес, мозайка, машини и оборудване в хранително-вкусовата промишленост. Препаратът има силно обезмасляващо действие срещу растителни, животински и минерални замърсявания.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Универсален, професионален почистващ препарат за различни видове теракот, мрамор, гранитогрес, мозайка, машини и оборудване в хранително-вкусовата промишленост. Препаратът има силно обезмасляващо действие срещу растителни, животински и минерални замърсявания.

НАЧИН НА УПОТРЕБА

В зависимост от замърсяванията препаратът се прилага като разтвор с концентрация от 1:5 до 1:20. Препаратът е подходящ за спрей център. Образува активна пяна, която се оставя да подейства 10-15мин. След което се изплаква с вода. Оптимален температурен режим – 30-50ºC.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ

H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите

ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

P405 Да се съхранява под ключ
P102 Да се съхранява извън обсега на деца
P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода, в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако имате такива и до колкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
P280 Използвайте предпазни ръкавици/ предпазни очила/ предпазно облекло/ предпазна маска за лице
P314 При неразположение потърсете медицинска помощ
P501 Съдържанието/ съдът да се изхвърли в съответствие с нормативната уредба
P273 Да се избягва изпускане в околната среда

СРОК НА ГОДНОСТ

3 години. Съхранявайте в оригиналната опаковка, на сухо място

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА

Михаил

  
23.07.2021

Уникален препарат ползвам го редовно за почистване на гранитогреса в къщата ми и Decide ALD Plus се справи с абсолютно всички замърсявания, които с годините не съм успял да изчистя.


Оставете вашето мнение


Невалидно

Невалиден