Обезмаслители за повърхности Decide ALD 5000мл

5 от 5 / 1 гласа
(2 Мнения)
В момента този продукт се наблюдава от 1 потребителя.

Любими

Доказано качество

  Бърза доставка

  Високо Качество

   Гарантиран произход


40.00 лв.

Професионален алкален обезмаслител.

Препаратът се прилага като разтвор с концентрация от 1:5 до 1:20.

Оптимален температурен режим 30°C – 50°C.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

В зависимост от замърсяванията препаратът се прилага като разтвор с концентрация от 1:5 до 1:20. Оптимален температурен режим 30°C – 50°C.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ

Н314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно уврежда очите

ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

P405 Да се съхранява под ключ
P102 Да се съхранява извън обсега на деца
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице
P314 При неразположение потърсете медицински съвет/ помощ.
P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с нормативната уредба
P273 Да се избягва изпускане в околната среда

СРОК НА ГОДНОСТ

3 години. Съхранявайте в оригинални опаковки на сухо място

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА

Явор

  
24.08.2021

Страхотен!


Ивелин Т.

  
21.07.2021

Mного съм доволен от Decide ALD, в голяма степен нямаше да се справия със замърсяванията без помоща на препарата. Горещо препоръчвам!


Оставете вашето мнение


Невалидно

Невалиден