Миещ препарат за съдомиялни и чашомиялни PKM Cupwash 10 кг

5 от 5 / 1 гласа
(1 Мнения)
В момента този продукт се наблюдава от 1 потребителя.

Любими

Доказано качество

  Бърза доставка

  Високо Качество

   Гарантиран произход


60.00 лв.

Интресувате ли се от препарати за професионални съдомиялни машини? Можем да Ви заинтригуваме с професионален алкален продукт, предназначен за малки миялни машини и чашомиялни

 

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Висококонцентриран продукт,предназначен за професионална употреба в миялни машини. Служи за измиване на стъклени,кристални и чувствителни към миене прибори. Има превъзходен почистващ ефект.

ДОЗИРОВКА

Изключително ефективен в мека и твърда вода. Дозира се с електронна помпа. В зависимост от твърдостта на водата се използват работни концентрации: 1-6мл на 1л вода. Работна температура: 55°C – 65°C. Регулирането на дозиращата помпа се извършва от специалист.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ

EUH031 При контакт с киселини се отделя токсичен газ
H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите

ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

P405 Да се съхранява под ключ
P102 Да се съхранява извън обсега на деца
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице
P314 При неразположение потърсете медицински съвет/ помощ.
P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съотвенствие с нормативната уредба
P273 Да се избягва изпускане в околната среда

СРОК НА ГОДНОСТ

3 години. Съхранявайте в оригинални опаковки на сухо място, без отрицателни температури.

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА

Никола

  
29.07.2021

Идеален за професионални чашомиални!


Оставете вашето мнение


Невалидно

Невалиден