За почистване и дезинфекция на повърхности DZF scot PL 10кг

4.57 от 5 / 7 гласа
Добави мнение
В момента този продукт се наблюдава от 1 потребителя.

Любими

Доказано качество

  Бърза доставка

  Високо Качество

   Гарантиран произход


145.00 лв.

Биоцид с бактерицидно, фунгицидно, вирусоцидно и спороцидно действие, като областта на действие включва:

Дезинфекция на водоустойчиви повърхности в здравни и лечебни заведения
Дезинфекция на повърхности, които влизат в контакт с храни
Дезинфекция на медицински инструменти/ лабораторна посуда, чрез потапяне
Дезинфекция на повърхности в обекти за интензивно отглеждане на животни
Дезинфекция на повърхностите на МПС, превозващи хранителни и животински продукти и суровини
Дезинфекционни бариери на гранично-пропусквателни пунктове

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Биоцид с бактерицидно, фунгицидно, вирусоцидно и спороцидно действие, като областта на действие включва:

Дезинфекция на водоустойчиви повърхности в здравни и лечебни заведения
Дезинфекция на повърхности, които влизат в контакт с храни
Дезинфекция на инструменти/ лабораторна посуда, чрез потапяне
Дезинфекция на повърхности в обекти за интензивно отглеждане на животни
Дезинфекция на повърхностите на МПС, превозващи хранителни и животински продукти и суровини
Дезинфекционни бариери на гранично-пропусквателни пунктове

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ

H290 Може да бъде корозивно за металите
H331 Токсичен при вдишване
H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите
H317 Може да причини алергична кожна реакция
H334 Може да причини алергични или астматични симптоми, или затруднения в дишането при вдишване
H400 Силно токсичен за водните организми

ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

P261 Избягвайте вдишване на изпаренията
P271 Да се използва само на октрито или на добре проветриво място
P272 Да не се изнася замърсеното работно облекло извън работните помещения
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P280 Използвайте предпазни ръкавици/ предпазни очила/ предпазно облекло/ предпазна маска за лице
P285 В случай на лоша вентилация носете респираторни защитни средства
P363 Изперете замърсеното работно облекло преди повторна употреба
P302 + P352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: измийте обилно със сапун и вода
P304 + P340 ПРИ ВДИШВАНЕ: извадете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция улесняваща дишането
P333 + P313 При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: потърсете медицински съвет/ помощ
P342 + P311 При симптоми на затруднено дишане: обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода, в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако имате такива и до колкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
P403 + P233 Да се съхранява на добре проветриво място. Да се съхранява пълнозатворен.
P311 обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
P501 Съдържанието/ съдът да се изхвърли в съответствие с нормативната уредба

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА

СРОК НА ГОДНОСТ

3 години. Съхранявайте в оригиналната опаковка, на сухо място

Оставете вашето мнение


Невалидно

Невалиден