Дезинфектант за повърхности Пачико DZF-P 5л

4.41 от 5 / 17 гласа
(3 Мнения)
В момента този продукт се наблюдава от 1 потребителя.

Любими

Доказано качество

  Бърза доставка

  Високо Качество

   Гарантиран произход


65.00 лв.

Високо концентриран биоцид за дезинфекция на големи повърхности в училища, детски градини, обществени сгради, болници и лечебни заведения, хотели и др.

Икономичния дезинфектант за големи повърхности с разреждане на концентрата от 1:50 до 1:400 в зависимост от времето за експозиция.

Приятен аромат.


ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Биоцидът е с бактерицидно (вкл. туберкулоцидно), фунгицидно и вирусоцидно (HBV/HIV) действие и почистващ ефект, като областите на приложение е почистване и дезинфекция на големи повърхности в здравни и лечебни заведения,  училища, детски градини,големи търговски обекти, обекти с обществено предназначение и други.

НАЧИН НА УПОТРЕБА
Биоцидът се прилага под формата на водни разтвори с температура на водата 20-25°C.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ

H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
H317 Може да причини алергична кожна реакция.
Н334 Може да причини алергични или астматични симптоми или затруднения в дишането при вдишване.
Н341 Предполага се, че причинява генетични дефекти.
H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Р202 Не използвайте, преди да сте прочели и разбрали всички предпазни мерки за безопасност.
P261 Избягвайте вдишване на изпраенията.
P273 Да се избягва изпускане в околната среда.
P280 Използвайте предпазни ръкавици, предпазни очила, предпазно облекло, предпазна маска за лице.
P363 Изперете замърсеното облекло преди повторна употреба.
P301 + P330 + P331 + P310 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
P303 + P361 + P353 + P310 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА ИЛИ КОСАТА: незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода, вземете душ. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
P305 + P351 + P338 +Р310 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода, в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако имате такива и до колкото това е възможно. Продължавайте да промивате. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
P304 + P340 ПРИ ВДИШВАНЕ: извадете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция улесняваща дишането.
Р308 + Р313 ПРИ явна или предполагаема експозиция: Потърсете медицински съвет/помощ.
P501 Съдържанието/ съдът да се изхвърли в съответствие с нормативната уредба.

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА

СРОК НА ГОДНОСТ 3 ГОДИНИ

Данкова

  
28.11.2021

Пачико Дзф-П дезинфектант за повърхности е особено подходящ за училища. Ползваме дезинфектанта отскоро и сме доволни.


Лиляна Колева

  
30.08.2021

Наистина много икономичен и качествен Дезинфектант за повърхности, ползваме го ежедневвно предвид ситуацията, в която се намираме.


Т.Здравкова

  
10.04.2021

Здравейте!Работим с дезинфектанта за повърхности ПАЧИКО DZF-P от дълги години в дом за стари хора и сме изключително доволни от продукта.Икономичен,лесен за работа и с приятен аромат.


Оставете вашето мнение


Невалидно

Невалиден