Алкален миещ препарат за съдомиялни и PKM Universal 25 кг

5 от 5 / 2 гласа
(1 Мнения)
В момента този продукт се наблюдава от 1 потребителя.

Любими

Доказано качество

  Бърза доставка

  Високо Качество

   Гарантиран произход


130.00 лв.

Търсите качествени препарати за професионални съдомиални машини? Значи сте на правилното място, представяме Ви:

Професионален алкален детергент за основно почистване в миялни машини.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Висококонцентриран детергент за измиване на прибори при основен цикъл на миялни машини. Ефективен при твърда и мека вода и е изключително икономичен за използване. Подходящ е за среден и голям тип миялни машини /пр.тунелни/. При изплакване използвайте ПКМ-изплакващ детергент.

ДОЗИРОВКА

В зависимост от замърсяването и твърдостта на водата се работи при 2-6гр. на литър вода. Работната температура е 55-65ºС. Използват се дозиращи помпи””, като регулировката се извършва от специалист.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ

EUH031 При контакт с киселини се отделя токсичен газ
Н314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно уврежда очите

ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

P405 Да се съхранява под ключ
P102 Да се съхранява извън обсега на деца
P305+P351+P338 При контакт с очите: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице
P314 При неразположение потърсете медицинска помощ.
P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в специален съд
P273 Да се избягва изпускане в околната среда

СРОК НА ГОДНОСТ

18 месеца. Съхранявайте в оригинални опаковки на сухо място.

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА

Даниел

  
29.07.2021

От години работим с PKM Universal и никога не сме оставали разочаровани. Много хубав препарат.


Оставете вашето мнение


Невалидно

Невалиден